K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s tímto souhlasíte.

obchodní podmínky

platné od 1.2.2016

Platí při nákupu v internetovém obchodě www.zenskaprace.cz které provozuje Eva Hrdličková, se sídlem v ulici Hůrská 834/29, 19800, Praha 14. IČO:88624633, tel. 774 621 355

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi Evou Hrdličkovou, jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.

Kontakt

emai:. hrdlickova@zenskaprace.cz

tel.: 774621355 hovorné je účtováno dle sazby vašeho operátora.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající (dodavatel) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem mého internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

 

Objednávka

Kupní smlouva, jejímž prostřednictvím je realizován prodej zboží, je uzavřena, není-li kupujícím spotřebitel, potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím (momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s objednávkou kupujícího). Je-li kupujícím spotřebitel, umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto okamžiku vznikají mezi smluvními stranami vzájemná práva a povinnosti. K potvrzení objednávky dochází elektronicky do několika minut po odeslání objednávkového formuláře.

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.zenskaprace.cz, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Stornování objednávky

Odeslanou a potvrzenou objednávku je možné stornovat telefonicky a elektronickou poštou (prosíme uveďte číslo Vaší objednávky). Storno poplatky neúčtuji.

Správce údajů je zároveň zpracovatelem osobních údajů a získané osobní údaje budou zpracovány bezpečnou formou zamezující jejich zneužití. Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

Expedice zboží 

Veškeré zboží je expedováno v rozmezí 1 - 5 pracovních dní od přijetí platby ( u dobírky je to od přijetí objednávky). Pokud by nebylo reálné výše uvedenou lhůtu splnit, bude o této skutečnosti kupující informován a má v tomto případě možnost objednávku zrušit nebo požádat o dodání jiného zboží podobného charakteru.  

Způsoby dodání 

Dopravu zboží k zákazníkovi zajišťuje prodejce a to jen na území ČR a SR. Cena dopravy se liší ve způsobu dopravy, dopravu si každý zákazník vybere sám a cena mu bude připočtena před potvrzením objednávky k celkové konečné kupní ceně.

Způsoby platby 

Dobírkou - zboží zaplatí kupující hotově přepravci v momentě doručení - za tento způsob je účtována jednotná sazba 45,- Kč při doručení českou poštou, 15Kč pči doručení na pobočku zásilkovny.  

Platba předem převodem na účet - po provedení objednávky Vám budou zaslány e-mailem podklady k bankovnímu převodu. Po připsání fakturované částky na náš účet Vám bude objednané zboží zasláno Vámi zvoleným způsobem nebo bude připraveno k osobnímu převzetí 

 

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy uzavřené za pomoci prostředku dálkové komunikace

Podle § 53(7) Občanského zákoníku, má každý spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku (zejména internetu) do 14ti dnů od převzetí plnění a to bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce. Odstoupení od smlouvy by mělo být nejlépe písemné a musí být doručeno prodávajícímu nejpozději 14. den od převzetí plnění. Předpokladem je souběžné doručení zakoupeného nepoškozeného zboží. Po obdržení vráceného zboží bude kupujícímu vrácena částka za toto zboží a to buď převodem na účet nebo poštovní poukázkou ve lhůtě do 30ti dnů od odstoupení od smlouvy.

Právo odstoupit od smlouvy nelze uplatnit v těchto případech:

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

 

 Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

Záruční podmínky 

Záruční lhůta, která činí u spotřebního zboží 24 měsíců, začíná běžet převzetím zboží.

 

Ochrana osobních údajů

Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje jako správce osobních údajů svých zákazníků, že nebude poskytovat tyto údaje třetím osobám, které nemají bezprostřední souvislost se splněním uzavřené smlouvy. Osobní údaje jsou shromažďovány za účelem splnění uzavřené smlouvy. Uzavřením smlouvy dává zákazník souhlas se zpracováním svých osobních údajů a to jména, příjmení a adresy zákazníka po dobu 5 let od uzavření smlouvy a to za účelem případného nabízení obchodu a služeb subjektu údajů (zákazníkovi). Odvolání tohoto souhlasu má možnost učinit subjekt údajů kdykoli po dobu uděleného souhlasu a to nejlépe písemnou formou.